Aanpak Ademhaling, stress, burnout, luchtwegklachten en vermoeidheid

Ademhaling

De ademhaling kan ontregeld zijn en de arts Buteyko wist hoe je de ademhaling weer gezond kunt maken. Daarom is de Buteyko methode de beste manier om de ademhaling weer een gezond ademvolume te geven.
Het unieke is dat het ademhalingscentrum weerwordt gereset naar een normale waarde zodat je weer gezond ademt.

Stress

Stress is de grootste factor die ervoor zorgt dat de ademhaling ontregelt raakt. De kans op andere klachten wordt dan groter. Denk aan burn-out, hoge bloeddruk maag- darmproblemen, maar ook klachten zoals luchtwegklachten (astma, bronchitis, longemfyseem, slaapapneu), vermoeidheid, slecht slapen en talloze andere klachten

Drs. Marc Scheffer
Tel 06-17019068

Specialist adem­­haling en stress,
Buteyko ademtherapeut,

Mindfulness trainer

Neem gerust con­tact op om je gezondheidswensen te bespreken. 

Geen adem­trucs maar gede­gen aanpak van adem­haling en stress

Het is logisch dat je klach­ten krijgt als je adem­haling niet op orde is, je men­taal en fy­siek niet vol­ledig kunt ont­span­nen en je zenuw­stelsel over­prikkeld is. De gezond­heid van jouw lijf is com­plexe mate­rie die een syste­mische aan­pak ver­dient en waarin de adem­haling een cruciale rol speelt. Dat is dan ook wat de Adem­wijzer trai­ning biedt: een serieuze aan­pak van adem­haling en stress die leidt naar duur­zaam herstel van gezond­heid en vita­liteit.

Hoe werkt het?

Je leert met een weten­schappelijk bewe­zen methode, ontwikkeld door de arts Prof. Dr. K. Buteyko, de adem­haling te resetten naar een gezonde toestand. Hierdoor kun­nen lichaam­scellen aanzien­lijk meer zuur­stof opnemen (tot wel meer dan 40%) en neemt de melk­zuur­huis­hou­ding af. Tegelijkertijd leer je je men­taal en fysiek beter te ont­spannen en zal het zenuw­stelsel rus­tiger worden. Resul­taat: een sterker immuunsysteem, meer ener­gie en snel­ler herstel van stress- en gezond­heids­klachten, burn-out en ver­moeid­heid. Dat bete­kent dat medicijn­gebruik minder of niet meer nodig is, zoals bij­voor­beeld bij luchtwegklachten als astma, bron­chitis en hooi­koorts, maar op den duur ook bloed­druk­medicatie. Ook kan een ademappa­raat tegen slaap­ap­neu overbodig worden door het gezonde lage ademvolume. Om te zor­gen dat het resul­taat blijvend is, leer je slimme veran­derin­gen in dage­lijkse gewoon­tes.
Lees hier meer over de training.

Ervaringen

Sinds 2010 hebben heb­ben al meer dan 2000 men­­sen hun gezond­heid verbe­tert met de Adem­wijzer training. Lees en bekijk hier hun erva­ringen.

Geen ademtrucs maar gedegen aanpak van ademhaling en stress

Het is logisch dat je klachten krijgt als je ademhaling niet op orde is, je mentaal en fysiek niet volledig kunt ontspannen en je zenuwstelsel overprikkeld is. De gezondheid van jouw lijf is complexe materie die een systemische aanpak verdient en waarin de ademhaling een cruciale rol speelt. Dat is dan ook wat de Ademwijzer training biedt: een serieuze aanpak van ademhaling en stress die leidt naar duurzaam herstel van gezondheid en vitaliteit.

Hoe werkt het?

Ik leer je met een wetenschappelijk bewezen techniek, ontwikkeld door de arts K. Buteyko, de ademhaling te resetten. Hierdoor kunnen je lichaamscellen aanzienlijk meer zuurstof opnemen (tot wel 45%) en neemt de melkzuurhuishouding af. Het resultaat: meer energie en sneller en beter herstel van stress- en gezondheidsklachten, burn-out en vermoeidheid. De techniek werkt zo sterk dat medicijnen vaak aangepast kunnen worden of niet meer nodig zijn (bijvoorbeeld bij astma- of bronchitisklachten, hooikoorts of slaap apneu). Om te zorgen dat het resultaat blijvend is, werken we ook aan verandering van de gewoontes die geleid hebben tot de ontregelde ademhaling.
Lees hier meer over de training.

Ervaringen

Sinds 2010 hebben hebben al meer dan 2000 men­­sen hun gezondheid verbetert met de Ademwijzer training. Lees en bekijk hier hun ervaringen.

drs. Marc Scheffer, 06-17019068 
Specialist adem­­haling en stress
Buteyko ademtherapeut
Mindfulness trainer

Neem gerust con­tact met mij op om je gezondheidswensen te bespreken.

Heb jij een ontregelde ademhaling?

Doe de ademtest en krijg binnen een paar minuten meer inzicht!
Zo weet je snel of de Ademwijzer training voor jou de beste oplossing is.

Wat kan de Ademwijzer training betekenen bij:

 

     

Wat zijn je klachten?
Leg ze aan me voor en we kunnen ze bespreken. 

[]
1 Step 1

Na ontvangst nemen we z.s.m. contact op.
  Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Ervaringen in beeld

Adem wijzer worden?

 Abonneer nu!

Gratis

12 x een interessant inzicht over ademhaling ontvangen?

We sturen je geen spam! Lees ons privacy verklaring voor meer informatie.

Meer weten? Lees ons boek!

Alles over het verband tussen ademhaling en stress 

€19,90

Ademwijzer Training volgen?

6 maanden werken aan je gezondheid

€425,-

Ik heb de regie over mijn gezond­­heid terug!

Ik voelde me ang­stig, fysiek ziek, ver­­trouw­de mijn lich­aam niet meer en had geen con­trole over mijn adem­haling. Grootste wens was weer ver­­trouw­en krijgen in mijn li­ch­aam.
Ik voel me nu als her­­boren. Ben trots op de moti­­vatie en disci­­pline die ik voelde, gebo­ren uit de ur­gente nood­zaak om iets te veran­deren. Ik heb ge­­leerd en ervaren hoe stress me in de af­gelo­­pen jaren heeft belem­­merd, geblok­­keerd en fysiek ernstig heeft ver­­zwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezond­­heid gekre­gen en snap mijn lichaam beter. Voor me­zelf gaan zor­gen heeft me ook meer zelf­­ver­trouwen opge­­leverd. Daar ben ik heel dank­baar voor.

Rianne

Den Bosch

Dit zou veel breder be­kend moe­ten zijn…

Marc is een des­kun­dige trainer die ver­trouw­en geeft vanuit open­heid. De posi­tieve bena­dering is een gerust­stelling. Het is wonder­lijk om je plotse­ling te rea­lise­ren dat be­paal­de klach­ten verdwe­nen zijn en dat je je rus­tiger voelt. Dit zou veel meer bekend­heid mogen krijgen. Waar­om niet kin­deren hier al erva­ring mee laten opdoen?
En wacht niet op nog meer klach­ten maar doe het nu.

Remco

Rotterdam

Ik heb aanzien­lijk minder klach­ten

Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zwe­ve­rig gevoel, ge­jaagd ge­voel, be­nauwd­heid, ver­moeid­heid, hart­klop­pingen, mis­selijk­heid, buik­pijn, geïrri­teerd­heid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werk­zaamhe­den ge­re­geld om even te re­set­ten. Ook auto­rijden en het huis­hou­den doe ik meer ont­span­nen. Ik kan nu zelfs zo­maar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer.

Yvonne

Groningen

error: Content is protected !!